Home > CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN > CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CHO NGƯỜI DÙNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI GLOBAL SAFE CORP

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CHO NGƯỜI DÙNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI GLOBAL SAFE CORP

 

Quyền riêng tư của bạn là điều quan trọng với chúng tôi. Điều khoản về quyền riêng tư này giải thích về dữ liệu cá nhân mà Global Safe Corp xử lý, cách Global Safe Corp xử lý dữ liệu cá nhân và mục đích của việc đó.

Global Safe Corp cung cấp hàng loạt sản phẩm cho người dùng có trách nhiệm với Global Safe Corp bao gồm các ứng dụng online, các thiết bị bạn sử dụng thuộc Global Safe Corp, phần mềm sử dụng tại Global Safe Corp đến các dịch vụ mà Global Safe Corp sử dụng để tạo và lưu trữ sản phẩm mới. Các nguồn tham khảo về các sản phẩm Global Safe Corp trong điều khoản này bao gồm các dịch vụ, trang web, ứng dụng, phần mềm, máy chủ và thiết bị của Global Safe Corp.

Vui lòng đọc thông tin chi tiết dành riêng cho từng sản phẩm trong điều khoản về quyền riêng tư này để được cung cấp thêm thông tin có liên quan. Điều khoản này áp dụng cho các tương tác mà Global Safe Corp có với bạn và các sản phẩm của Global Safe Corp được liệt kê bên dưới, cũng như các sản phẩm khác của Global Safe Corp hiển thị điều khoản này.

Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập

Global Safe Corp thu thập dữ liệu từ bạn thông qua các tương tác với bạn và thông qua các sản phẩm của chúng tôi. Một số dữ liệu này do bạn cung cấp trực tiếp và một số là do chúng tôi thu thập dữ liệu về các hoạt động tương tác, việc sử dụng và trải nghiệm của bạn với các sản phẩm của chúng tôi. Dữ liệu chúng tôi thu thập tùy thuộc vào ngữ cảnh mà bạn tương tác với Global Safe Corp và các lựa chọn bạn thực hiện, bao gồm cả cài đặt về quyền riêng tư cũng như các sản phẩm và tính năng mà bạn sử dụng. Chúng tôi cũng thu thập dữ liệu về bạn từ các bên thứ ba.

Global Safe Corp có toàn quyền với các dữ liệu cá nhân người dùng cung cấp, các lựa chọn liên quan đến công nghệ bạn sử dụng và dữ liệu bạn chia sẻ. Khi chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân, bạn có thể từ chối nếu bạn không phải là người dùng có trách nhiệm với Global Safe Corp. Nhiều sản phẩm của chúng tôi yêu cầu một số dữ liệu cá nhân để cung cấp dịch vụ cho bạn. Nếu bạn chọn không cung cấp dữ liệu mà chúng tôi cần để cung cấp cho bạn một sản phẩm hoặc tính năng thì bạn không thể sử dụng sản phẩm hoặc tính năng đó. Tương tự, trong trường hợp chúng tôi cần thu thập dữ liệu cá nhân theo luật hoặc để ký kết hay thực hiện hợp đồng với bạn nhưng bạn không cung cấp dữ liệu, chúng tôi sẽ không thể ký kết hợp đồng; hoặc nếu dữ liệu này liên quan đến một sản phẩm hiện có mà bạn đang sử dụng, chúng tôi có thể phải tạm ngưng hoặc hủy bỏ sản phẩm đó. Lúc đó, chúng tôi sẽ thông báo nếu bạn rơi vào trường hợp này. Trong trường hợp không bắt buộc phải cung cấp dữ liệu này và bạn chọn không chia sẻ dữ liệu cá nhân, các tính năng như cá nhân hóa sử dụng dữ liệu như vậy sẽ không hoạt động cho bạn.

Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân

Global Safe Corp sử dụng dữ liệu mà chúng tôi thu thập để cung cấp cho bạn công cụ thực hiện các trách nhiệm của bạn liên quan đến Global Safe Corp. Đặc biệt, chúng tôi sử dụng dữ liệu để:

 • Cung cấp các sản phẩm của chúng tôi, bao gồm cập nhật, bảo mật và khắc phục sự cố, cũng như hỗ trợ. Việc này cũng bao gồm chia sẻ dữ liệu khi được yêu cầu để cung cấp dịch vụ hoặc thực hiện các giao dịch mà bạn yêu cầu.
 • Cải thiện và phát triển các sản phẩm của chúng tôi.
 • Cá nhân hóa các sản phẩm của chúng tôi cũng như đưa ra đề xuất.
 • Quảng cáo và tiếp thị tới bạn, bao gồm gửi thông tin khuyến mãi, nhắm mục tiêu quảng cáo và hiển thị các đề xuất có liên quan cho bạn.

Chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu để vận hành doanh nghiệp của mình, bao gồm phân tích hiệu suất, đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý, phát triển lực lượng lao động và nghiên cứu.

Trong quá trình thực hiện các mục đích này, chúng tôi kết hợp dữ liệu đã thu thập từ các ngữ cảnh khác nhau (ví dụ: từ việc bạn sử dụng hai sản phẩm Global Safe Corp) hoặc đã nhận từ các bên thứ ba để mang lại cho bạn trải nghiệm liền mạch, nhất quán và được cá nhân hóa hơn nữa, để đưa ra các quyết định kinh doanh sáng suốt và phục vụ cho các mục đích hợp pháp khác.

Lý do chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân khi có sự chấp thuận của bạn hoặc để hoàn tất bất kỳ giao dịch nào hoặc cung cấp bất kỳ sản phẩm nào mà bạn đã yêu cầu hoặc cho phép. Chúng tôi cũng chia sẻ dữ liệu với các chi nhánh và công ty con do Global Safe Corp kiểm soát; với các nhà cung cấp làm việc thay mặt cho chúng tôi; khi luật pháp yêu cầu hoặc đáp ứng quy trình pháp lý; để bảo vệ khách hàng của chúng tôi; để duy trì bảo mật cho sản phẩm của chúng tôi; và để bảo vệ các quyền và tài sản của Global Safe Corp cũng như của khách hàng Global Safe Corp.

Cách truy nhập và kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn

Bạn cũng có thể đưa ra các lựa chọn về việc Global Safe Corp thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn. Bạn có thể kiểm soát những dữ liệu cá nhân mà Global Safe Corp đã thu được và thực thi các quyền bảo vệ dữ liệu của mình bằng cách liên hệ với Global Safe Corp hoặc sử dụng các công cụ khác nhau mà chúng tôi cung cấp. Trong một số trường hợp, bạn sẽ bị giới hạn khả năng truy nhập hoặc kiểm soát dữ liệu cá nhân theo yêu cầu hoặc sự cho phép của luật hiện hành. Cách bạn có thể truy nhập hoặc kiểm soát dữ liệu cá nhân cũng sẽ tùy thuộc vào các sản phẩm bạn sử dụng. Ví dụ: bạn có thể:

 • Ly khai khỏi tổ chức Global Safe Corp hoặc thành viên của Global Safe Corp hoặc đối tác chịu sự quản lý của Global Safe Corp.
 • Chọn nhận hoặc không nhận email, tin nhắn SMS, cuộc gọi điện thoại và thư bưu điện từ Global Safe Corp.Tuy nhiên bạn sẽ không theo kịp những người khác trong việc thực thi trách nhiệm của mình đối với Global Safe Corp.
 • Truy nhập và xóa một số dữ liệu của bạn thông qua Bảng điều khiển quyền riêng tư của Global Safe Corp.

Không phải mọi dữ liệu cá nhân do Global Safe Corp xử lý đều có thể được truy nhập hoặc kiểm soát thông qua các công cụ ở trên.

Các sản phẩm do tổ chức của bạn cung cấp—thông báo cho người dùng cuối

Nếu bạn sử dụng một sản phẩm của Global Safe Corp hoặc sử dụng một địa chỉ email để truy nhập vào các sản phẩm của Global Safe Corp và sản phẩm hoặc địa chỉ email đó do tổ chức mà bạn liên kết cấp, chẳng hạn như công ty hoặc tổ chức đó có thể:

 • Kiểm soát cũng như quản lý sản phẩm Global Safe Corp và tài khoản sản phẩm của bạn, bao gồm kiểm soát cài đặt liên quan đến quyền riêng tư của các sản phẩm hoặc tài khoản sản phẩm của bạn.
 • Truy nhập và xử lý dữ liệu của bạn, bao gồm cả dữ liệu tương tác, dữ liệu chẩn đoán, nội dung các cuộc trao đổi liên lạc và tệp liên kết với sản phẩm Global Safe Corp cũng như các tài khoản sản phẩm của bạn.

Nếu mất quyền truy nhập vào tài khoản nơi làm việc hoặc tổ chức của mình (trong trường hợp thay đổi công việc chẳng hạn), bạn có thể mất quyền truy nhập vào các sản phẩm và nội dung được liên kết với các sản phẩm đó, bao gồm cả các sản phẩm và nội dung của riêng bạn nếu sử dụng tài khoản công ty hoặc trường học để đăng nhập vào các sản phẩm đó.

Nếu Global Safe Corp cho bạn quyền truy nhập vào các sản phẩm Global Safe Corp, bạn phải tuân theo các chính sách của Global Safe Corp khi sử dụng các sản phẩm Global Safe Corp. Bạn nên gửi các câu hỏi về quyền riêng tư, bao gồm mọi yêu cầu thực hiện quyền bảo vệ dữ liệu của bạn, tới người quản trị của tổ chức. Khi bạn sử dụng các tính năng xã hội trong các sản phẩm Global Safe Corp, những người dùng khác trong mạng của bạn cũng có thể nhìn thấy một số hoạt động của bạn. Để biết thêm thông tin về tính năng xã hội và các chức năng khác, vui lòng xem tài liệu hoặc nội dung trợ giúp dành riêng cho sản phẩm đó. Global Safe Corp không chịu trách nhiệm đối với các phương pháp bảo mật hoặc bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng. Những phương pháp này có thể khác với những phương pháp được nêu trong điều khoản về quyền riêng tư này.

Tài khoản Global Safe Corp

Với tài khoản Global Safe Corp, bạn có thể đăng nhập vào các sản phẩm Global Safe Corp cũng như các sản phẩm do một số đối tác của Global Safe Corp cung cấp. Các dữ liệu cá nhân được liên kết với tài khoản Global Safe Corp bao gồm thông tin xác thực, dữ liệu liên lạc và tên, dữ liệu thanh toán, dữ liệu sử dụng và dữ liệu thiết bị, danh bạ, thông tin về các hoạt động của bạn, cũng như sở thích và các mục yêu thích của bạn. Việc đăng nhập vào tài khoản Global Safe Corp cho phép cá nhân hóa và cung cấp các trải nghiệm nhất quán trên nhiều sản phẩm và thiết bị, cho phép bạn sử dụng bộ lưu trữ dữ liệu đám mây, cho phép bạn thanh toán bằng các phương tiện thanh toán được lưu trữ trong tài khoản Global Safe Corp của bạn và bật các tính năng khác.

Có 3 loại tài khoản Global Safe Corp:

 • Khi bạn tạo tài khoản Global Safe Corp của riêng mình gắn với địa chỉ email cá nhân, chúng tôi sẽ xem tài khoản đó là tài khoản Global Safe Corp cá nhân.
 • Khi bạn hoặc tổ chức của bạn (chẳng hạn như công ty hoặc trường học) tạo tài khoản Global Safe Corp cho bạn gắn với địa chỉ email do tổ chức đó cấp, chúng tôi sẽ xem tài khoản đó là tài khoản nơi làm việc hoặc trường học.
 • Khi bạn hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn (chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ internet hoặc cáp) tạo tài khoản Global Safe Corp cho bạn gắn với địa chỉ email của bạn bằng miền của nhà cung cấp dịch vụ, chúng tôi sẽ xem tài khoản đó là tài khoản bên thứ ba.

Nếu đăng nhập vào một dịch vụ do bên thứ ba cung cấp bằng tài khoản Global Safe Corp, bạn sẽ chia sẻ với bên thứ ba đó dữ liệu tài khoản theo yêu cầu của dịch vụ đó.